Vedtægter

Klubbens vedtægter

Vedtægter for Jernløse Håndbold

§1 Navn og hjemsted

Foreningen Jernløse Håndbold er stiftet den 31. maj 2006 og har hjemsted i Holbæk

Kommune. Foreningen er tilsluttet Håndbold Region Øst (HRØ), Danmarks Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI) og Dansk Håndboldforbund (DHF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål

Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 Børneattester

Klubben vægter en ansvarlig og samvittighedsfuld omgang med børn og mindreårige, hvorfor alle trænere, holdledere samt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fremvise en vandelsfri børneattest.

§4 Medlemskab

Aktivt medlemskab kan tegnes af enhver som er aktiv i foreningen. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Der kan tilkøbes kampmedlemsskab i særlige tilfælde.

Samtlige medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

§5 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer eller efter foreningens aktuelle anvisning på foreningens hjemmeside For medlemmer under 18 år skal indmeldelse ske med underskrift fra forældre eller værge.

§6 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel senest til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Spillercertifikater udleveres ikke før det økonomiske mellemværende er udlignet.

§7 Kontingent

Kontingentet fastsættes af Bestyrelsen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det. Indbetalingsterminer og opkrævningsform skal fremgå af foreningens hjemmeside. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen.

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser herunder betaling af kontingent.

I sager om midlertidig udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest medio oktober.

Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og øvrige valgte medier, således at alle medlemmer er orienteret.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag skal disse offentliggøres for medlemmerne sammen med den endelige dagsorden senest én uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle foreningens medlemmer, der er fyldt 14 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt. Forældre/værge til aktive medlemmer under 14 år kan stemme på disses vegne.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år og budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

§11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt minimum fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Digital generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

§13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Kortere indkaldelse kan anvendes, såfremt indkaldelse er sket via foreningens hjemmeside og fremsendelse af mails via foreningens hjemmeside og såfremt ingen ved afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling har indvendinger imod lovligheden af indkaldelsen.

§14 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoraf 2 af disse skal være formand, næstformand eller kasserer, eller ved efterfølgende skriftlig godkendelse af beslutningsreferatet.

Der føres protokol over bestyrelsens handlinger gennem mødereferater. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen skal som minimum udnævne en formand, en kasserer og en sekretær. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens to er på valg i ulige år og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9. Er medlemmet under 14 år, bliver forældre/værge valgbar. Formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde

§15 Regnskab

Foreningens regnskab løber fra 1. august til 31. juli. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorpåtegning og underskrift. Årsrapport gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer sammen med endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling.

§16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og skal forsynes med revisorens påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§17 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden.

Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 200.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt alene til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 

§18 Vedtægts ændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19 Opløsning af foreningen

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun teges på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at forslaget kan vedtaget, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvilke almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal tilgå.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling for Jernløse Håndbold, 22. april 2021